Skip to the main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging

1.1 In deze Algemene Bepalingen wordt onder “Lessor” verstaan Wittebrug Lease B.V., en onder “Cliënt” degene die met Lessor een of meer overeenkomsten ter zake van operationele leasing aangaat of is aangegaan, tot welke overeenkomsten onder andere doch niet uitsluitend behoren de zogenaamde Mantelovereenkomst Operationele Leasing en de al dan niet op basis daarvan gesloten en te sluiten individuele operationele lease overeenkomsten. Een met Lessor gesloten of te sluiten overeenkomst ter zake van operationele leasing wordt hierna aangeduid als “Contract”. Het onderwerp van een Contract is gewoonlijk een gemotoriseerd (werk)voertuig, hierna aan te duiden als “Object”.

1.2 Indien twee of meer zelfstandige partijen (rechtspersonen en/of natuurlijke personen) zijn aan te merken als Cliënt bij een Contract, dan zijn die partijen hoofdelijk verbonden ten aanzien van de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit dat Contract, uit deze Algemene Bepalingen en uit eventuele aanhangsels bij een en ander. In deze Algemene Bepalingen wordt ook in enkelvoud gesproken middels gebruik van het woord Cliënt, in het geval dat twee of meer zelfstandige partijen zoals bedoeld als Cliënt zijn aan te merken.

1.3 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten Contract(en). Zij zijn van toepassing op al Lessors offertes aan en Contracten met Cliënt, inclusief de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomsten die daarmee of daaruit op enige wijze samenhangen of voortvloeien.

1.4 Deze Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing op huurovereenkomsten die niet als overeenkomsten ter zake van operationele leasing te kwalificeren zijn. Op dergelijke huurovereenkomsten zijn separate algemene huurvoorwaarden van toepassing.

1.5 Afwijkingen van deze Algemene Bepalingen zijn slechts geldig en van toepassing indien die afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.6 Indien enige bepaling(en) van een Contract of van deze Algemene Bepalingen nietig of anderszins onverbindend zou(den) blijken te zijn, dan blijven de Algemene Bepalingen voor het overige in stand en wordt (worden) de betreffende bepaling(en) vervangen door een of meer bepalingen die de oorspronkelijke inhoud en strekking van de onverbindend gebleken bepaling(en) zoveel mogelijk benadert (benaderen).

Artikel 2. Rechtsverhouding

Een Contract strekt ertoe om aan Cliënt het gebruiksrecht van een bepaald Object te verschaffen. Lessor blijft steeds eigenaar van het Object en het is Cliënt verboden om het Object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het Object bestemd is. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van rechten, verplichtingen et cetera wordt verwezen naar het bepaalde in art. 21 van deze Algemene Bepalingen.

Artikel 3. Duur van het Contract

3.1 Onverminderd een tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 16 van deze Algemene Bepalingen, eindigt het Contract na het verstrijken van de (nader, bijvoorbeeld op grond van art. 3.3 van deze Algemene Bepalingen) overeengekomen contractduur. De contractduur wordt gerekend in maanden vanaf de aflevering van het Object aan Cliënt dan wel aan de door Cliënt aangewezen berijder, onder welke term in deze Algemene Bepalingen tevens is te verstaan de gebruiker, van het Object.

3.2 Wanneer vóór het verstrijken van de overeengekomen contractduur, het overeengekomen totaal kilometrage is bereikt, blijft het Object voor het resterende gedeelte van de overeengekomen contractsduur onverminderd ter beschikking van Cliënt, althans indien en voor zover het door Lessor voor het betreffende Object eenzijdig vast te stellen maximale aantal kilometers nog niet is bereikt.

3.3 Wanneer gedurende de overeengekomen contractsduur met het Object minder kilometers worden afgelegd dan het overeengekomen totaal kilometrage, kan Cliënt aan Lessor verzoeken om de oorspronkelijk overeengekomen contractsduur te verlengen. Indien Lessor en Cliënt metterdaad een verlenging van de oorspronkelijk overeengekomen contractsduur overeenkomen, blijven de bepalingen uit het Contract en deze Algemene Bepalingen, inclusief eventuele aanhangsels bij een en ander, onverkort van toepassing gedurende die verlenging. Hetzelfde geldt indien om enige andere reden een verlenging van de oorspronkelijk overeengekomen contractsduur wordt overeengekomen.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Bij de aflevering van het Object dient Cliënt, dan wel de door Cliënt aangewezen berijder namens Cliënt, een zogenoemde “Afleverbevestiging” te ondertekenen. Bij de aflevering van het Object of binnen enkele dagen na die aflevering worden informatie over het gebruik en het onderhoud van het Object, een berijdershandleiding, alsmede de verzekeringsgegevens waaronder de groene kaart en de te volgen procedures, ter hand gesteld. Cliënt verplicht zich tot het opvolgen van de betreffende richtlijnen en voorwaarden en staat ervoor in dat de door Cliënt aangewezen berijder daaraan eveneens opvolging geeft.

4.2 Na de aflevering van het Object wordt de ingebruikname van het Object aan Cliënt bevestigd door middel van een zogenoemde “Inzetbevestiging”. De Inzetbevestiging vermeldt de laatste contractgegevens.

4.3 Indien een voor aflevering gereed staand Object niet binnen een redelijke termijn door Cliënt (dan wel door de door Cliënt aangewezen berijder namens Cliënt) in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat vijf (5) dagen zijn verstreken sinds aan Cliënt kenbaar is gemaakt dat het betreffende Object voor aflevering gereed staat. Vanaf het bedoelde moment raakt de overeengekomen leaseprijs verschuldigd aan Lessor en is Lessor gerechtigd tot facturatie daarvan. Een door Lessor gedane opgave van een afleveringsdatum van een Object is altijd zuiver indicatief van aard, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de aflevering van het Object op een andere datum of ander tijdstip geschiedt dan door Cliënt gewenst of door Lessor opgegeven, of indien het Object niet of niet conform de door Cliënt gewenste specificaties verkrijgbaar is, geraakt Lessor niet in verzuim en biedt dit aan Cliënt en/of enige derde geen grond, aanspraak of bevoegdheid tot schadevergoeding, ontbinding van Contract(en), verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting. Voorafgaand aan de aflevering van een Object biedt Lessor, indien Cliënt daarom verzoekt, de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke auto, een zogenoemde “Voorloper”. Daartoe wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten. De overeenkomst met betrekking tot een Voorloper is een huurovereenkomst zoals bedoeld in art. 1.4 van deze Algemene Bepalingen, waarop separate algemene huurvoorwaarden toepasselijk zijn. De kosten van een Voorloper (duur, kilometers) brengt Lessor apart in rekening.

Artikel 5. Leaseprijs

5.1 De leaseprijs omvat de componenten (kosten en diensten) die als zodanig in het Contract worden vermeld, althans voor zover het Object oordeelkundig is gebruikt en overeenkomstig de van Lessor ontvangen richtlijnen en voorwaarden (zie art. 4.1 van deze Algemene Bepalingen) is gehandeld. Door Lessor vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

5.2 De leaseprijs is door Lessor berekend aan de hand van de op het relevante moment bekende gegevens en rekening houdend met zowel de overeengekomen contractduur in maanden als het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zal worden gereden.

5.3 Voor meer zowel als voor minder gereden kilometers dan het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zal worden gereden, vermeldt het Contract een verrekenprijs per kilometer. Tenminste een maal per jaar zal Lessor per Object het aantal daadwerkelijk gereden kilometers vergelijken met het overeengekomen aantal kilometers zoals bedoeld, waarbij het overeengekomen aantal kilometers wordt berekend naar rato van de periode die voor de meer/minderafrekening in ogenschouw wordt genomen. Cliënt is gehouden om de in dit verband door Lessor gevraagde informatie onverwijld te verstrekken. Indien en voor zover het aantal daadwerkelijk met het Object gereden kilometers om welke reden dan ook niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller van het Object, zal het ontbrekende aantal kilometers door Lessor worden vastgesteld op basis van de bij haar bekende gegevens. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Lessor is Cliënt verplicht om een aanbetaling te doen (de “Aanbetaling”), welke deel uitmaakt van de totale leaseprijs; het resterende deel van de totale leaseprijs (derhalve de totale leaseprijs minus de Aanbetaling) wordt gedekt door de som van de periodiek verschuldigde leaseprijs. De verplichting tot en de omvang van een Aanbetaling wordt in het Contract vastgelegd. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Lessor is Cliënt verplicht tot het, in de door Lessor gewenste vorm en tot de Lessor verlangde hoogte, stellen van (aanvullende) zekerheid ter verzekering van de nakoming van de jegens Lessor bestaande betalingsverplichtingen.

Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs

6.1 De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van de berekening van de leaseprijs enerzijds en de datum van

de aflevering van het Object anderzijds, wijzigingen voordoen in de componenten van de leaseprijs zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend:

  1. koopprijs van het Object en toebehoren;
  2. rente;
  3. verzekeringspremie;
  4. overheidsheffingen

6.2 Tijdens de (nader) overeengekomen contractduur kan Lessor de leaseprijs aanpassen in geval van wijziging in: de kosten van verzekering en/of dekking tegen cascoschade, wettelijke aansprakelijkheid et cetera; de kosten van motorrijtuigenbelasting en overheidsmaatregelen, waaronder mede begrepen eventuele van overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke; de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (“BPM”), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het economisch risico en/of het waarde verloop van het Object; de specificities van het Object op verzoek van Cliënt dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen; de kosten voor reparatie, onderhoud en banden voor het restant van de (nader) overeengekomen contractduur, indien het prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderdeel autoreparaties en auto-onderdelen, sinds de datum van de aflevering van het Object dan wel de laatste datum van wijziging, met minimaal 5% (vijf procent) is gewijzigd; de kosten van aanvullende diensten.

6.3 De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment waarop de wijziging(en) die de aanleiding vormt (vormen) voor de aanpassing van de leaseprijs, zich heeft (hebben) voorgedaan.

6.4 Wanneer het aantal daadwerkelijk met het Object gereden kilometers meer dan 10% (tien procent) afwijkt van het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zal worden gereden, zulks berekend naar rato van de periode die in ogenschouw wordt genomen, heeft Lessor het recht om de leaseprijs en zo nodig ook de contractduur aan te passen aan het werkelijke gebruik. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf de aflevering van het Object en zal worden verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. Uitoefening van dit recht door Lessor geeft Cliënt geen grond voor ontbinding of anderszins beëindiging van het Contract; Cliënt is gehouden de aangepaste leaseprijs en/of aangepaste contractduur te aanvaarden.

Artikel 7. Betalingen aan Lessor

7.1 Cliënt dient de aan Lessor verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen, te weten: de Aanbetaling, onverwijld na het verzoek van Lessor tot het doen van een Aanbetaling; de periodiek verschuldigde leaseprijs, welke bij vooruitbetaling verschuldigd is, telkens per de eerste werkdag van de betreffende periode, gewoonlijk zijnde een kalendermaand; indien het gaat om slechts een gedeelte van een periode, dan is de leaseprijs naar evenredigheid verschuldigd; overige verschuldigde bedragen, gerelateerd aan het Contract en/of het Object, direct na facturatie daarvan.

7.2 Cliënt zal door ondertekening van een mandaatformulier Lessor machtigen om alle ter zake van deze Algemene Bepalingen en/of op grond van deze Mantelovereenkomst gesloten Contracten door Cliënt aan Lessor verschuldigde bedragen te incasseren van zijn rekeningnummer. Cliënt en Lessor komen overeen dat het verschuldigde bedrag op de door Lessor aan Cliënt te verzenden factuur zalworden vermeld. Cliënt en Lessor komen overeen dat incasso van het factuurbedrag zal plaatsvinden op de eerstvolgende incassodatum gelegen na de factuurdatum zoals vermeld op de factuur. De door Lessor gehanteerde incassomomenten worden vermeld op de factuur.

7.3 Niet tijdige en/of niet volledige betaling van een door Cliënt aan Lessor verschuldigd bedrag leidt onmiddellijk tot het ontstaan van verzuim aan de zijde van Cliënt, nu de geldende betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.

7.4 Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van een door Cliënt aan Lessor verschuldigd bedrag, is Lessor gerechtigd om aan Cliënt over de periode van achterstalligheid een rente in rekening te brengen van anderhalf keer de wettelijke rente, zulks met een minimum van € 100,–, per afzonderlijke achterstallige betaling. Voorts komen alle buitengerechtelijke kosten die Lessor ter incasso van het aan hem verschuldigde moet maken, voor rekening van Cliënt, eveneens met een minimum van EUR 100,– per afzonderlijke achterstallige betaling.

7.5 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens Lessor. Cliënt is evenmin gerechtigd tot verrekening van (een deel van) zijn betalingsverplichtingen jegens Lessor met enige (beweerdelijke) vordering van Cliënt op Lessor. Cliënt is niet gerechtigd tot het toepassen van enige korting op zijn betalingsverplichtingen jegens Lessor.

7.6 Het feit dat het Object om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt jegens Lessor, tenzij Lessor Cliënt schriftelijk heeft medegedeeld dat Cliënt de nakoming van de betalingsverplichting mag opschorten. De onbruikbaarheid en/of gebrekkigheid van het Object leidt niet tot enige verplichting van Lessor tot vergoeding van kosten en/of schade, ook niet ter zake van gevolgschade. Lessor zal aan Cliënt in diens contacten met de fabrikant en/of de importeur en/of de leverancier alle in redelijkheid van Lessor te verlangen ondersteuning bieden teneinde de onbruikbaarheid en/of de gebrekkigheid van het Object te doen verhelpen.

Artikel 8. Kosten die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs

Naast de leaseprijs komen voor rekening van Cliënt alle kosten die verband houden met het gebruik en het bezit van het Object maar niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de leaseprijs en niet zijn gedekt onder de ten behoeve van het Object afgesloten verzekering, waaronder mede doch niet uitsluitend zijn begrepen: wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van het Object, alsmede stallings-, parkeer- en tolgelden; reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het Object is geleased; directe zowel als indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het Object (zie ook art. 4.1 van deze Algemene Bepalingen); vervanging van of reparatie aan banden (met verrekening van het zogenaamde restprofiel) om welke reden dan ook (inclusief karkasbreuk en inrijding), behoudens normale slijtage; reparaties en onderdelen niet ten gevolge van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik; toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden; de aanmaak van nieuwe sleutels en de vervanging van het kentekenbewijs met een minimum van €110,– voor het kentekenbewijs; het up-to-date houden van alle navigatiesystemen; het bijvullen van olie en/of van andere vloeistoffen.

Artikel 9. Vervangend object

9.1 Indien een reparatie van het Object langer duurt dan 24 uur, zater-, zon- en feestdagen niet meegerekend, dan zal Lessor desgewenst zo spoedig mogelijk een vervangend object, zo mogelijk van overeenkomstige soort en type als het Object, ter beschikking stellen aan Cliënt voor de periode dat het Object niet kan worden gebruikt. De bepalingen uit het Contract en deze Algemene Bepalingen blijven onverkort van toepassing, ook ten aanzien van het vervangende object.

9.2 Indien de mogelijkheid van terbeschikkingstelling van een vervangend object geen onderdeel uitmaakt van het Contract, worden de kosten van een door Cliënt in gebruik aanvaard vervangend object afzonderlijk in rekening gebracht. Cliënt is gehouden om die kosten per omgaande te voldoen. Indien de mogelijkheid van terbeschikkingstelling van een vervangend object wel onderdeel uitmaakt van het Contract, zullen de met het vervangend Object gereden kilometers worden betrokken bij het overeengekomen aantal kilometers.

9.4 Indien de kostenontwikkeling met betrekking tot het Object dat nodig maakt, is Lessor gerechtigd om het Object voor het restant van de (nader) overeengekomen contractduur te vervangen door een object van een gelijk of nagenoeg gelijk soort en type als het Object. Een en ander geschiedt in overleg met cliënt.

9.5 De artikelleden 9.2 en 9.3 van deze Algemene Bepalingen zien op de terbeschikkingstelling van een vervangend object binnen Nederland. Indien de terbeschikkingstelling van een vervangend object in het buitenland gewenst is, zullen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de kosten van een door Cliënt in gebruik aanvaard vervangend object aan Cliënt worden doorbelast. Cliënt is gehouden om die kosten per omgaande te voldoen.

Artikel 10. Hulpdienst

10.1 Tenzij dit is uitgesloten in het Contract kan Cliënt, dan wel de door Cliënt aangewezen berijder, zowel in Nederland als in het buitenland bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Object, een beroep doen op een hulpdienst.

10.2 Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienstverlening en aanwijzingen hoe te handelen bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Object, staan vermeld in het bij de aflevering van het Object te verstrekken instructieboek.

10.3 De via de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel et cetera komen voor rekening van Lessor, althans indien en voor zover een en ander binnen de reikwijdte van het Contract valt.

Artikel 11. Brandstofbeheer

11.1 Onder de noemer ‘brandstof’ en ‘brandstofbeheer’ wordt mede doch niet uitsluitend begrepen; benzine, Diesel, aardgas, waterstof, elektriciteit et cetera. Indien een Contract mede het brandstofbeheer omvat, en behalve de leaseprijs derhalve ook een component brandstofkosten verschuldigd is, gelden, in aanvulling op het overigens bij deze Algemene Bepalingen bepaalde, hetgeen onverkort toepasselijk blijft, de bepalingen van dit artikel.

11.2 Lessor stelt Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder in staat om via een of meer door Lessor aan Cliënt te verstrekken identificatiepassen, ten behoeve van het Object brandstof te tanken en olieproducten te kopen op rekening van Lessor.

11.3 Tegelijk met de periodiek voor het Object verschuldigde leaseprijs zal bij wijze van voorschot, de hoogte van welk voorschot door Lessor aan Cliënt (exclusief BTW) wordt opgegeven, aan Cliënt in rekening worden gebracht: de over de betreffende periode verschuldigde vergoeding voor brandstofbeheer (ter dekking van kosten van beheer, administratie, rapportage et cetera); de geschatte kosten van brandstofverbruik over de betreffende periode, welke kosten door Lessor worden geschat aan de hand van (i) het gemiddelde brandstofverbruik van het Object, (ii) de brandstofrichtprijs, en (iii) het aantal kilometers over de betreffende periode, berekend op basis van het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zal worden gereden. Het voorschotbedrag van deze kostenpost kan door Lessor eenzijdig en onmiddellijk worden aangepast indien zich wijzigingen voordoen in relevante factoren, zoals de brandstofprijs, het verbruik et cetera.

11.4 Het gemiddelde brandstofverbruik van het Object wordt bepaald op basis van het door de fabrikant en/of de importeur van het Object opgegeven normverbruik in combinatie met ervaringscijfers van Lessor. Het normverbruik voor LPG is hoger vastgesteld dan dat voor benzine.

11.5 Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder is verplicht ervoor zorg te dragen dat bij elke keer dat brandstof getankt wordt, de juiste kilometerstand van het Object wordt vermeld.

11.6 Ingeval het werkelijke brandstofverbruik, gemeten naar het gebruik over een periode van drie maanden, 10% (tien procent) of meer afwijkt van de geschatte kosten van het brandstofverbruik over de betreffende periode, heeft Lessor het recht om tussentijds en met onmiddellijke ingang het in art. 11.3 van deze Algemene Bepalingen bedoelde voorschot aan te passen, met directe verrekening van het saldo over de bedoelde periode van drie maanden. Uitoefening van dit recht door Lessor geeft Cliënt geen grond voor ontbinding of anderszins beëindiging van het Contract; Cliënt is gehouden de aangepaste voorschothoogte te aanvaarden.

11.7 In het kader van overeengekomen brandstofbeheer kan slechts met gebruik van de identificatiepas brandstof worden getankt en worden overgegaan tot aankoop van olieproducten. Enkel in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij het defect raken van de identificatiepas, kunnen de betreffende kosten die op een andere wijze dan met gebruikmaking van de identificatiepas zijn betaald, via de website van Lessor of van de brandstofleverancier worden gedeclareerd. Lessor dient de betreffende declaratie(s) te accorderen, waarbij rekening wordt gehouden met het soort identificatiepas (al dan niet DKV). Lessor verplicht zich om correct en volledig ingevulde en door Lessor geaccordeerde declaraties, zo mogelijk binnen acht dagen na ontvangst rechtstreeks aan de rechthebbende te voldoen. Lessor kan in geen enkel geval en onder geen enkele omstandigheid tot meer worden gehouden dan tot betaling van de bedragen die overeenkomen met de door de brandstofleverancier aan Lessor gefactureerde bedragen.

11.8 De aan Cliënt verstrekte identificatiepas(sen) blijft (blijven) eigendom van Lessor. Na beëindiging van een Contract omvattende brandstofbeheer dan wel indien alleen het brandstofbeheer onder een Contract wordt beëindigd, dienen alle onder dat Contract door Lessor verstrekte identificatiepassen onverwijld aan Lessor te worden afgegeven.

11.9 Cliënt vrijwaart Lessor terzake alle schade, kosten en andere gevolgen, van financiële of andere aard, die voortvloeien uit misbruik van door Lessor verstrekte identificatiepassen. Brandstof die getankt is en/of olieproducten die aangeschaft zijn met gebruik van voornoemde identificatiepassen, terwijl voor dat tanken en/of die aanschaf geen goedkeuring bestaat van Cliënt, komen voor rekening van Cliënt. Bij verlies of diefstal van een of meer identificatiepassen, dient Cliënt binnen 24 uur na de ontdekking van het verlies of de diefstal, Lessor daarvan telefonisch op de hoogte te stellen en moet Cliënt deze telefonische melding direct schriftelijk aan Lessor bevestigen. Cliënt is eveneens gehouden tot het met bekwame spoed doen van aangifte bij de politie ter zake van het verlies of de diefstal.

11.10 Op verzoek van Cliënt verstrekt Lessor aan Cliënt een of meer nieuwe identificatiepassen ter vervanging van de verloren of gestolen identificatiepas(sen), tenzij Lessor van mening is dat het verlies of de diefstal het gevolg is van opzet, grove schuld, onachtzaamheid of misbruik aan de zijde van Cliënt. Lessor draagt zorg voor vervanging van de betreffende identificatiepas(sen) en verhaalt de kosten van die vervanging op Cliënt. Indien Cliënt of de door Cliënt aangewezen berijder op enig moment weer de beschikking krijgt over een identificatiepas die eerder als verloren of gestolen is opgegeven, zal van die identificatiepas geen gebruik worden gemaakt en zal deze direct aan Lessor worden toegezonden.

11.11 Alvorens over te gaan tot retourzending van één of meer identificatiepassen, op basis van het bepaalde in art. 11.8 of art. 11.10 van deze Algemene Bepalingen dan wel anderszins, dient Cliënt een hoek van de betreffende identificatiepas(sen) af te knippen zodat de magneetstrip van de identificatiepas(sen) wordt doorgeknipt.

11.12 Brandstof getankt in een door of vanwege Lessor ter beschikking gesteld vervangend object zal geacht worden te zijn getankt in het Object, mits zulks bij Lessor bekend is.

11.13 Indien daarom door Cliënt wordt verzocht, legt Lessor periodiek verantwoording af met betrekking tot de met het brandstofbeheer gemoeide voorschotten en kosten.

11.14 Verrekening van voorschotten en kosten vindt tenminste eenmaal per kwartaal plaats. Verrekening van voorschotten en kosten vindt ook plaats bij de beëindiging van een Contract omvattende brandstofbeheer dan wel indien alleen het brandstofbeheer onder een Contract wordt beëindigd.

Artikel 12. Gebruik van het Object

12.1 Cliënt, zowel als ieder ander die tot gebruik van het Object bevoegd is, zal het Object overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken, zulks met inachtneming van de uitvoering, eigenschappen en kwaliteiten van het Object. Cliënt, zowel als ieder ander die tot gebruik van het Object bevoegd is, dient het Object te gebruiken, en meer in het algemeen ten aanzien van het Object te handelen, conform hetgeen naar verkeersopvattingen van een redelijk handelend persoon mag worden verwacht en dient ervoor zorg te dragen dat het Object zich steeds in goede en schone staat bevindt.

12.2 Het Object mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame berijder die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs en in loondienst van Cliënt werkzaam is. Behoudens Cliënt en de door Cliënt aangewezen berijder zijn ook de gezinsleden en de levenspartner van die berijder bevoegd tot gebruik van het Object, tenzij anders door Cliënt is aangegeven.

12.3 Het Object mag niet worden gebruikt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of gebruik in een gebied waarin geen verzekeringsdekking bestaat.

12.4 Het is toegestaan om het Object voor eigen rekening te (doen) voorzien van extra accessoires, althans voor zover Lessor, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Verwijdering van voor eigen rekening aangebrachte accessoires is uitsluitend toegestaan indien door of als gevolg van de verwijdering geen beschadiging aan het interieur of exterieur van het Object ontstaat. Verwijdering van voor eigen rekening aangebrachte accessoires is nimmer toegestaan indien waardevermindering van het Object daarvan het gevolg is. De eigendom van voor eigen rekening aangebrachte accessoires die niet worden verwijderd, gaat om niet over op Lessor. Het is toegestaan om het Object voor eigen rekening te (doen) voorzien van reclame-uitingen en/of een uitrusting ten behoeve van de bedrijfsuitoefening door Cliënt, althans voor zover Lessor, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Bij de beëindiging van het Contract dient het Object in de oorspronkelijke staat terug te worden gebracht; de kosten verbonden aan het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Object, komen voor rekening van cliënt.

12.6 Het is toegestaan om het vermogen van het Object voor eigen rekening te (doen) vergroten, mits dit gebeurt op legale wijze zoals door middel van het zogenaamde chiptunen, althans voor zover Lessor, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De eventuele financiële gevolgen die zijn verbonden aan de gebruikmaking van deze mogelijkheid, ongeacht of die gevolgen van fiscale (bijvoorbeeld omdat het grotere vermogen leidt tot toepasselijkheid van een hogere fiscale tabel) of andere aard zijn, komen, zo nodig met terugwerkende kracht, voor rekening en risico van Cliënt op basis van het bepaalde in art. 6.2 en art. 6.3 van deze Algemene Bepalingen.

12.7 Indien met het Object een verkeersovertreding is begaan, verplicht Cliënt zich – conform de geldende regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet – om binnen 14 dagen na de betreffende verkeersovertreding, de naam en het volledige adres van de berijder ten tijde van het begaan van de verkeersovertreding, bekend te maken aan Lessor en aan de politie. Indien met het Object een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, verplicht Cliënt zich – conform de geldende regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet – om binnen 48 uur na het betreffende misdrijf, de naam en het volledige adres van de berijder ten tijde van het begaan van het misdrijf, bekend te maken aan Lessor en aan de politie.

12.8 Alle met betrekking tot of in samenhang met (het gebruik van) het Object van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, sancties, boetes en/of kosten, opgelegd en/of op te leggen aan Cliënt of enig ander die het Object (heeft) gebruikt, komen voor rekening van Cliënt. Cliënt vrijwaart Lessor terzake alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en anderszins geldende bepalingen die betrekking hebben op de staat en/of het gebruik van het Object. Indien Lessor terzake niettemin wordt aangesproken, zal Lessor de daarmee samenhangende kosten vermeerderd met een opslag voor administratiekosten, aan Cliënt in rekening brengen.

12.9 Ingeval van herhaalde overtredingen en/of misdrijven begaan met het Object, is Lessor gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Cliënt is alsdan aan Lessor de boete verschuldigd als vermeld in artikel 16.4 van deze Algemene Bepalingen.

12.10 Cliënt verklaart ermee bekend te zijn dat inbeslagname van het Object door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid of op andere gronden. Indien het Object in beslag wordt genomen, komen alle kosten, waaronder de juridische kosten, om teruggave van het Object te verkrijgen, voor rekening van Cliënt. In geval van verbeurdverklaring van het Object door de rechter is Cliënt gehouden Lessor volledig schadeloos te stellen.

12.11 Indien Cliënt om welke reden dan ook niet (langer) door de fiscus als BPM-teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15b Wet BPM wordt aangemerkt, zijn alle financiële risico’s en gevolgen die hieruit voortvloeien dan wel voort kunnen vloeien, onder meer ten aanzien van de BPM en fiscale boetes, geheel voor rekening van Cliënt.

Artikel 13. Onderhoud en reparaties aan het Object, Winterbanden

13.1 Cliënt verplicht zich om het Object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of de importeur en/of de leverancier van het Object te (doen) onderhouden. Reparaties en/of onderhoudsbeurten aan het Object dienen te worden uitgevoerd door een officiële merkdealer van het betreffende Object, zulks conform de bepalingen zoals vermeld in de bij de aflevering van het Object te verstrekken documenten zoals bedoeld in art. 4.1 van deze Algemene Bepalingen. Op voorschrift of instructie van Lessor kan worden overgegaan tot het uitvoeren van reparaties en/of onderhoudsbeurten aan het Object door een universele garage.

13.2 Lessor is te allen tijde gerechtigd om controle uit te oefenen op de staat waarin het Object verkeert. Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder is gehouden om medewerking aan een dergelijke controle te verlenen.

13.3 Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder zal tenminste wekelijks het niveau van de olie, koel- en remvloeistof van het Object alsmede de bandenspanning van het Object, controleren en zo nodig op peil brengen, een en ander conform de handleiding ter zake van het Object.

13.4 Voor reparaties en/of onderhoudsbeurten in het buitenland dient Cliënt vooraf (telefonisch) overleg te plegen met Lessor. Cliënt betaalt in eerste instantie de met deze reparaties en/of onderhoudsbeurten gemoeide kosten. Indien en voor zover door Lessor vooraf schriftelijk geaccordeerde kosten door Cliënt zijn betaald, zullen die kosten, na overlegging van de relevante facturen en betalingsbewijzen, door Lessor met Cliënt worden verrekend.

13.5 Een defect aan de kilometerteller van het Object dient binnen 24 uur na de ontdekking van het defect telefonisch door Cliënt te worden gemeld aan Lessor, waarna deze telefonische melding direct schriftelijk door Cliënt aan Lessor moet worden bevestigd. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat.

13.6 Lessor kent een regeling voor winterbanden. Deze regeling is door Cliënt desgewenst te benutten, doch alleen voor banden met een bandenmaat tot en met zeventien inch (17’’) en indien het in het betreffende Contract overeengekomen totaal kilometrage ten minste 60.000 kilometer bedraagt.

13.7 Het merk winterbanden en de leverancier daarvan wordt exclusief door Lessor bepaald, nadat Cliënt te kennen heeft gegeven van de winterbandenregeling gebruik te willen maken. Lessor kan bepalen dat bij de uitvoering van die regeling gebruik wordt gemaakt van gebruikte banden.

Artikel 14. Schade, diefstal en verzekering

14.1 Cliënt is verplicht om in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met het Object, Lessor onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier, in kennis te stellen. Daarenboven dient Cliënt zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan Lessor over te leggen.

14.2 In geval van diefstal, vandalisme en/of poging tot inbraak dient de vaste berijder van het Object altijd proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle sleutels, bescheiden en ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiligings- en communicatie- apparatuur betrekking hebbend op het Object, aan Lessor ter beschikking te stellen. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van het te laat of incompleet ondernemen van de bedoelde acties door de vaste berijder van het object.

14.3 Cliënt is verplicht om ter zake van het herstel van de schade de instructies van Lessor stipt op te volgen.

14.4 In het geval van schade is Cliënt het in het Contract genoemde of nader overeengekomen c.q. vastgestelde bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de volledige schade op een derde is verhaald. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd Eigen Risico bedrag, te weten een opslag van EUR 65,00 op het in het Contract genoemde of nader overeengekomen c.q. vastgestelde bedrag aan Eigen Risico. Indien het Object is voorzien van een alarm met volgsysteem is er bij diefstal geen Eigen Risico van toepassing.

14.5 Indien het schadeverloop van de Cliënt dan wel van de door Cliënt aangewezen berijder daartoe aanleiding geeft en/of de verzekeringsmaatschappij daartoe besluit of instrueert, kunnen de verzekeringsmaatschappij en/of Lessor eenzijdig de verzekeringspremie en/of het Eigen Risico bedrag verhogen. Een dergelijke verhoging wordt na schriftelijke kennisgeving direct van kracht.

14.6 Schade aan of verlies van zich in het Object bevindende persoonlijke, dat wil zeggen niet aan Lessor toebehorende, eigendommen komt niet voor rekening van Lessor maar blijft voor rekening van Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Indien en voor zover persoonlijke eigendommen zoals bedoeld, die zich in of aan het Object bevinden, zijn betrokken in de verzekering van Lessor, hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Cliënt gehouden om tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan Lessor ter beschikking te stellen. Op audio- en navigatieapparatuur is een afschrijving van 1,5% (anderhalf procent) per maand van toepassing.

14.7 Het definitieve verlies door diefstal van het Object doet het Contract niet automatisch eindigen. Ook indien aan het Object zodanige (aanrijdings-)schade is toegebracht of ontstaan, dat naar het oordeel van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en), de eventueel ingeschakelde schade-expert(s) en/of Lessor herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk of niet opportuun is, eindigt het Contract niet automatisch. In deze gevallen zal Lessor, in overleg met Cliënt, het Object vervangen door een object van overeenkomstige soort en type als het Object dan wel een nieuw Contract afsluiten.

Artikel 15. Leasen exclusief verzekering via Lessor

15.1 Indien een Contract niet mede het gebruik van de door Lessor aangeboden verzekering(en) omvat, gelden, in aanvulling op het overigens bij deze Algemene Bepalingen bepaalde, hetgeen onverkort toepasselijk blijft, de bepalingen van dit artikel.

15.2 Cliënt is verplicht om het Object bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid risico’s ter zake van het Object.

15.3 Ingeval Cliënt het Object zelf verzekert, ontvangt Cliënt het aanhangsel genaamd “Bijlage Exclusief Assurantie tevens Akte van Verpanding M.O.”. Al het daarin bepaalde is van toepassing tussen Lessor en Cliënt, zulks in aanvulling op de onverminderd van kracht blijvende bepalingen van het Contract, deze Algemene Bepalingen en eventuele aanhangsels bij een en ander.

15.4 Voorts ontvangt Cliënt per Contract het document “Contractbijlage Exclusief Assurantie en Akte van Verpanding”. Cliënt dient dit document correct en volledig ingevuld en bevoegdelijk ondertekend te retourneren aan Lessor. Zonder de retourontvangst van het ingevulde en ondertekende document is Lessor niet gehouden om het Object van het betreffende Contract te bestellen en zal Lessor niet tot die bestelling overgaan.

15.5 Cliënt zal bij de aanvang van de overeengekomen contractsduur voor aanmelding van het Object bij de gekozen verzekeringsmaatschappij zorgen. De aflevering van het Object zal pas na het doen van die aanmelding plaatsvinden. Een schriftelijk bewijs van de aanmelding moet tijdig aan Lessor worden toegezonden.

Artikel 16. Tussentijdse beëindiging

16.1 Cliënt kan het Contract voor de ommekomst van de (nader) overeengekomen contractsduur beëindigen, doch slechts onder de cumulatieve voorwaarden (i) dat Cliënt zulks twee maanden voor de gewenste beëindigingsdatum schriftelijk aan Lessor kenbaar maakt, en (ii) dat Cliënt alle door Lessor als gevolg van de voortijdige beëindiging gelopen kosten, schade, interesten en andere financiële nadelen, aan Lessor vergoedt.

16.2 De hoogte van de aan Lessor te vergoeden boete, naast de kosten als genoemd in artikel 16.1, wordt gesteld op het verschil tussen enerzijds de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde van het Object, en anderzijds de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop van het Object.

16.3 Lessor kan een Contract per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbonden verklaren en zich weer in het bezit van het Object (doen) stellen, onder andere indien: Cliënt in verzuim is of als gevolg van een ingebrekestelling in verzuim raakt, terwijl Cliënt ondanks dat verzuim nalatig blijft in de nakoming van verplichtingen jegens Lessor; Cliënt surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, zich in het buitenland vestigt, zijn onderneming verkoopt, stillegt, liquideert of anderszins de zeggenschap over zijn onderneming verliest; conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of op een deel van het vermogen van Cliënt of op het Object wordt gelegd, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag ten laste van Cliënt of op het Object; geen of onvoldoende (verzekerings-)dekking tegen WA en cascoschade op gebruikelijke voorwaarden en condities kan worden verkregen voor het Object, als gevolg van een extreem schadeverloop; zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Lessor met betrekking tot Cliënt in gevaar brengen; blijkt dat Cliënt bij het aangaan van het Contract een onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van relevante gegevens, dan wel relevante feiten en/of omstandigheden heeft verzwegen, terwijl in redelijkheid duidelijk moest zijn dat de onjuiste, onvolledige of verzwegen gegevens, feiten en/of omstandigheden van zodanig belang waren dat Lessor het Contract niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hij van de juiste en volledige stand van zaken op de hoogte zou zijn geweest; van overheidswege het Object wordt gevorderd.

16.4 In geval van ontbinding door Lessor van een Contract, is Cliënt gehouden Lessor volledig schadeloos te stellen, waarbij als uitgangspunt geldt dat Cliënt aan Lessor alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van de componenten motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremie moet betalen. Indien de werkelijke schade van Lessor minder dan het op basis van dit uitgangspunt berekende bedrag beloopt, is Cliënt gehouden tot vergoeding van de volledige schade waarbij als verschuldigde boete wegens voortijdige beëindiging een forfaitair minimum geldt van 25% (vijfentwintig procent) van alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van de componenten motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremie wordt aangehouden. In het geval van ontbinding op grond van een of meer van de in art.

16.3 van deze Algemene Bepalingen genoemde omstandigheden, heeft Lessor tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade, interesten en andere financiele nadelen, waaronder de kosten verbonden aan juridische en andere bijstand.

Artikel 17. Beslag en maatregelen van derden

Indien een of meer derden ten opzichte van het Object rechten (willen) doen gelden of maatregelen (doen) treffen, zal Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder aan die derde(n) terstond doen blijken, dat niet Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder doch Lessor eigenaar is van het Object. Indien het Object uit de macht van Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen berijder mocht geraken, zal Lessor daarvan door Cliënt onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld. Lessor is te allen tijde gerechtigd om zelf de voor de bescherming van lessors rechten en belangen noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. Cliënt machtigt Lessor hierbij om dergelijke maatregelen eventueel in naam van Cliënt te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 18. Inname van het Object en eindafrekening

18.1 Bij de beëindiging van het Contract zal Cliënt het Object compleet en in goede staat inleveren op het adres van Lessor of op een andere overeengekomen plaats. Daarbij wordt door een onafhankelijke partij een “Innamebevestiging” opgesteld waarop onder andere wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van het Object waarin dat zich op het moment van inname bevindt. Tevens dient Cliënt dan in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, het gehele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs, de identificatiepas, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke begrepen zijn in de leaseprijs.

18.2 Voor de verwijdering van accessoires die voor eigen rekening van Cliënt dan wel van de door Cliënt aangewezen berijder zijn aangebracht, wordt verwezen naar hetgeen in art. 12.4 van deze Algemene Bepalingen is vastgelegd.

18.3 Lessor is gerechtigd om de herstelkosten en waardevermindering van het Object die is ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, aan Cliënt door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan Lessor terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Cliënt.

18.4 Indien Cliënt aan het einde van de (nader) overeengekomen contractduur onwillig is om het Object met alle toebehoren in te leveren, heeft Lessor het recht om de dienstverlening te staken en het Object te vorderen. Cliënt is gehouden om alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade aan Lessor te voldoen. Aan Cliënt komt terzake het inleveren van het Object en toebehoren geen opschortingsbevoegdheid toe.

18.5 Onder geen enkele omstandigheid komt aan Cliënt een recht van retentie terzake het Object toe, ongeacht de door Cliënt ingeroepen aanspraak.

18.6 Onverminderd het bepaalde in art. 5.3 en art. 6.4 van deze Algemene Bepalingen, vindt bij de beëindiging van een Contract afrekening plaats van meer of minder gereden kilometers, zulks met verrekening van de eerder afgerekende meer of minder gereden kilometers, tegen de in het Contract genoemde verrekenprijs. De eventueel met een vervangend object gereden kilometers worden opgeteld bij het met het Object gereden aantal kilometers. Onder meer of minder gereden kilometers wordt verstaan het positieve dan wel negatieve verschil tussen het daadwerkelijk aantal gereden kilometers met het Object enerzijds en het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zou worden gereden anderzijds.

Artikel 19. Koopoptie

19.1 Indien en voor zover vermeld in het Contract heeft Cliënt een voorkeursrecht van koop met betrekking tot het Object. Wanneer Cliënt van dit recht gebruik wenst te maken, zal Cliënt dit tenminste twee maanden voor het einde van de (nader) overeengekomen contractduur aan Lessor kenbaar maken. Lessor zal alsdan opgeven tegen welke prijs en voorwaarden Cliënt gebruik kan maken van het bedoelde recht.

19.2 Indien het Contract een zogenoemde “Koopoptieprijs” vermeldt, betreft dit het bedrag dat als prijs van het Object toepasselijk is op het moment van de reguliere beëindiging van het Contract, dat wil zeggen de beëindiging van het Contract na ommekomst van de (nader) overeengekomen contractduur en gebruik van het Object voor het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractduur met het Object zou worden gereden.

19.3 Wanneer Cliënt niet uiterlijk op de vijfde dag na de dag van contract beëindiging de koopprijs voor het Object aan Lessor heeft voldaan, vervalt het voorkeursrecht van koop. De eigendom van het Object gaat niet eerder over op Cliënt dan nadat Cliënt volledig heeft voldaan aan alle op Cliënt rustende verplichtingen ingevolge het Contract, deze Algemene Bepalingen, (de uitoefening van) het voorkeursrecht van koop en de overige tussen Lessor en Cliënt overeengekomen verplichtingen. Ongeacht of Cliënt van het voorkeursrecht van koop gebruik maakt, zal Lessor zich tot aan het einde van de (nader) overeengekomen contractduur inspannen voor (i) een efficiënte exploitatie van het Object, en (ii) het in stand (doen) houden van het Object in bedrijfszekere en veilige staat. Lessor is niet gehouden tot het maken van kosten ten behoeve van het gebruik van het Object na de (nader) overeengekomen contractduur.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

20.1 Lessor is niet aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade die Cliënt of derden (beweerdelijk) lijden, zullen lijden of hebben geleden in verband met het beschikken over en/of het gebruiken van het Object. Het bepaalde in de voorgaande volzin geldt niet indien de te vergoeden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Lessor.

20.2 Ten aanzien van het ontbreken van aansprakelijkheid van Lessor bij onbruikbaarheid en/of gebrekkigheid van het Object, wordt verwezen naar art. 7.6 van deze Algemene Bepalingen.

20.3 Lessor is nimmer gehouden tot vergoeding van (beweerdelijk) geleden of te lijden gevolgschade, waaronder mede doch niet uitsluitend worden begrepen bedrijfsschade, stagnatieschade en inkomstenderving.

20.4 Cliënt vrijwaart Lessor tegen alle eventuele schadeaanspraken van derden.

20.5 Cliënt is aansprakelijk voor de financiële consequenties van (onder meer):

  1. het niet opvolgen van de richtlijnen en voorwaarden voor gebruik en onderhoud van het Object, de verzekeringsvoorwaarden en de door Lessor voorgeschreven procedures;
  2. het niet tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder verzekeringspremies, behoudens indien en voor zover deze inbegrepen zijn in de leaseprijs;
  3. overtredingen van verkeersregels- en wetten.

20.6 Lessor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de gevolgen van montage van een LPG-installatie in het Object.

Artikel 21. Overdraagbaarheid

21.1 Indien Cliënt zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten, verplichtingen en acties uit een Contract voortvloeiende, al dan niet gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen dan is daartoe voorafgaande schriftelijke instemming van Lessor benodigd. Lessor heeft het recht nadere voorwaarden te verbinden aan de vereiste instemming. Lessor is gerechtigd om alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, verplichtingen en acties voortvloeiende uit en verband houdende met het Contract, al dan niet gedeeltelijk, aan een of meer derden over te dragen dan wel te verpanden. Cliënt verklaart reeds nu voor alsdan mee te zullen werken aan een zodanige overdracht of verpanding zowel als aan de uitoefening door de derde(n) van de aan die derde(n) overgedragen dan wel verpande rechten, vorderingen et cetera.

Artikel 22. Overmacht

Indien Lessor als gevolg van overmacht verhinderd is om een of meer op Lessor rustende verplichtingen uit een Contract tijdig, correct en/of volledig na te komen, is Lessor bevoegd het Contract per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbonden te verklaren, hetzij de nakoming van verplichtingen uit het Contract op te schorten, totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, zonder dat Lessor tot schadevergoeding jegens Cliënt of enige derde(n) gehouden is. Van overmacht is sprake indien de niet tijdige, niet correcte en/of niet volledige nakoming niet is te wijten aan lessors schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor lessors rekening komt. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen de niet tijdige en/of niet volledige aanlevering aan Lessor door de fabrikant / importeur / leverancier / gebruiker, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking(en), personeelsgebrek, beschadiging van het Object, omstandigheden buiten de invloedssfeer van Lessor.

Artikel 23. Gegevens en wijzigingen in gegevens

23.1 Lessor mag, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is met Cliënt, de in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ten aanzien van de Cliënt opgenomen gegevens als de juiste en actuele gegevens beschouwen en die derhalve tot uitgangspunt nemen.

23.2 Cliënt dient eventuele wijzigingen in bezoek- en/of post- en/of factuur- en/of mailadres(sen) tenminste 30 dagen voorafgaande aan de betreffende wijziging(en) schriftelijk mede te delen aan Lessor. Hetzelfde geldt voor wijziging(en) van de berijder(s) van het Object.

23.3 Cliënt dient wijzigingen in de samenstelling van de bedrijfsvoering / het bestuur van Cliënt onmiddellijk na het intreden van die wijziging schriftelijk mede te delen aan Lessor.

23.4 Indien en voor zover de niet naleving van het bepaalde in de artikelleden 23.1 en/of 23.2 van deze Algemene Bepalingen leidt tot schade en/of kosten aan de zijde van Lessor, is Cliënt gehouden tot vergoeding van die schade en/of kosten aan Lessor.

Artikel 24. Uitoefening rechten en bevoegdheden

Indien Lessor er, om welke reden dan ook, voor kiest om een aan Lessor toekomend recht of toekomende bevoegdheid niet, slechts gedeeltelijk of later uit te oefenen, geldt dat niet als het doen van afstand van het betreffende recht of bevoegdheid en sluit dat niet uit dat in een volgende (soort-)gelijke situatie door Lessor wel tot directe en volledige uitoefening van dat recht of die bevoegdheid wordt overgegaan.

Artikel 25. Persoonsgegevens

Lessor behoudt zich, met instemming van Cliënt, het recht voor om alle persoonsgegevens die Cliënt aan Lessor verstrekt, te verwerken, op te slaan, te bewaren en te gebruiken, één en ander onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening door Lessor. Cliënt stemt er eveneens mee in dat de betreffende persoonsgegevens, binnen de grenzen van de daarvoor geldende wet- en regelgeving, worden aangewend voor marketingactiviteiten, productinformatie en andere commerciële doeleinden. Cliënt heeft de bevoegdheid om de te zijnen aanzien bij Lessor voorhanden gegevens in te zien en te corrigeren.

Artikel 26. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

26.1 Op de rechtsverhouding tussen Lessor en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

26.2 Eventuele geschillen tussen Lessor en Cliënt welke voortvloeien uit of samenhangen met een Contract, deze Algemene Bepalingen en/of eventuele aanhangsels bij een en ander, zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de statutaire vestigingsplaats van Lessor is gelegen.

Deze Algemene Bepalingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.